"UN OM INFORMAT ESTE UN OM PUTERNIC" (John Davison Rockefeller) ***** "Nu vă ataşaţi decât de oamenii vrednici de stimă; Evitaţi mai presus de orice compania celor laşi; Nimeni nu îi respectă, nici măcar cunoscuţii lor." (Alceu) ***** "Adevăratul curaj nu este forţa brutală a eroilor vulgari, ci hotărârea fermă a virtuţii şi a raţiunii ." ( Alfred North Whitehead ) ***** "Curajul este virtutea care face posibile celelalte virtuti." (Winston Churchill) ***** "Daca taci atunci cind ar trebui sa vorbesti, sa stii ca esti fricos." (Abraham Lincoln)***** "Cel care nu are curajul să vorbească pentru drepturile sale nu poate câștiga respectul celorlalţi." (Rene Torres) ***** „Toate lucrurile măreţe din lume sunt realizate de nişte naivi ce cred cu tărie într-un lucru care , în mod absolut evident pentru toată lumea , este imposibil de realizat .“ (Frank Richards) ***** VĂ DORESC O ZI BUNĂ!

Caută

StatutCap. I - Dispoziţii generale

Art. 1 Alianţa Românilor de Pretutindeni este o organizație non guvernamentală (asociație), persoană juridică română, de drept privat fără scop patrimonial, cu caracter civic. Ea militează pentru valorile democraţiei, consolidarea societăţii civile şi a statului de drept în România.
Art. 2 Pot fi membri ai Alianţei Românilor de Pretutindeni persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13.
Nu pot fi membri ai Alianţei Românilor de Pretutindeni:
(a) foştii membri ai structurilor centrale şi locale de conducere ale PCR şi ale statului comunist;
(b) fostele cadre ale Securităţii;
(c) foştii activişti care, renunţând la propria profesiune, au fost retribuiţi de către Partidul Comunist pentru activitatea politico-ideologică depusă în aparatul de partid;
(d) persoanele care au suferit condamnări de drept comun, cu excepţia celor cărora înainte de 1989 li s-au înscenat procese din motive politice;
(e) persoanele care au săvârşit abuzuri, acte de corupţie sau extremism, precum şi cele care au avut o comportare incompatibilă cu exigenţele unei vieţi civilizate.
Art. 3 Alianţa Românilor de Pretutindeni este reprezentată printr-o structură de conducere aleasă la nivel naţional, iar la nivel local de structuri judeţene similare denumite sucursale şi filiale. Acestea pun în practică principiile şi strategia aliantei, adaptându-le la specificul şi necesităţile din teritoriu.
În cadrul Alianţei Românilor de Pretutindeni pot exista departamente de studii, funcţionale, precum şi grupurile de tineret din licee și universitățile din România și din Diaspora. Grupurile de tineret din aceste entități funcţionează pe baza unui regulament propriu, confirmat de Consiliul Director.
Art. 4 Alianţa Românilor de Pretutindeni poate încheia convenţii de colaborare cu alte formaţiuni ale căror scopuri şi principii sunt compatibile cu cele ale Alianţei Românilor de Pretutindeni. Convenţiile se încheie numai cu avizul Consiliului Director.
Art. 5 Sediul naţional al Alianței Românilor de Pretutindeni este în Târgu Jiu, str. Confederației et.3, nr. 15, Județul Gorj.
Art. 6 Denumirea de Alianţa Românilor de Pretutindeni va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului social şi - dacă este cazul - contul bancar şi codul fiscal.
Alianţa Românilor de Pretutindeni poate avea emblemă şi sigiliu proprii.
Art. 7 Durata de funcţionare a aliantei este pe termen nedeterminat.
Art. 8 Prevederile prezentului Statut sunt detaliate, în spiritul acestuia, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Alianţei Românilor de Pretutindeni.

Cap. II - Scopurile şi obiectivele. Mijloacele de acţiune

Art. 9 Scopul Alianţei Românilor de Pretutindeni constă în consolidarea societăţii civile şi a statului de drept prin schimbarea mentalităţilor şi promovarea valorilor şi instituţiilor democratice. Pentru realizarea scopului, Alianţa Românilor de Pretutindeni are următoarele obiective:
a) consolidarea societăţii civile şi a statului de drept în România;
b) apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
c) apărarea intereselor civice ale persoanei, acţionând pentru instaurarea unui climat de moralitate, toleranţă şi încredere;
d) promovarea valorilor şi instituţiilor democratice, precum şi consolidarea unei democraţii reale în România;
e) apărarea intereselor civice ale persoanei, fără deosebire de origine etnică, limbă, religie etc;
f) iniţierea, organizarea şi desfăşurarea unor programe de educaţie civică;
g) recuperarea adevărului istoric, a valorilor morale, a conştiinţei colective grav deteriorate prin impunerea ideologiei totalitare, comuniste;
h) cunoaşterea, respectarea şi răspândirea adevărului în viaţa publică, luptând împotriva oricărei forme de violenţă şi mistificare, promovând toleranţa şi dialogul în interiorul alianței şi în viaţa socială şi politică a ţării;
i) promovarea valorilor autentice, eliminarea corupţiei şi incompetenţei din viaţa economică, socială şi politică;
j) susţinerea continuării reformei economice, sociale şi administrative;
k) sa realizeze si sa dezvolte activitati educative curriculare si nonformale,sociale,umanitare,sportive,turistice,stintifice,ecologice,acordarea de premii si distinsii celor care se evidentiaza in diverse domenii de activitate,in cadrul aliantei, sa sustina si sa infinteze societati comerciale cu raspundere limitata sau societati pe actiuni,care vor functiona sub directa cordonare a organelor de conducere ale aliantei;
l) realizarea şi consolidarea legăturilor fireşti dintre exilul românesc şi ţară;
m) dezvoltarea relaţiilor cu românii din afara frontierelor şi din diaspora românească, sprijinindu-le aspiraţiile de păstrare a identităţii naţionale;
n) sprijinirea categoriilor sociale defavorizate.
Art. 10 Mijloacele de acţiune pentru realizarea obiectivelor Alianţei Românilor de Pretutindeni:
a) preluarea şi exprimarea poziţiei cetăţenilor faţă de problemele care implică drepturile şi interesele lor şi ale societăţii;
b) informarea corectă şi promptă a societăţii prin mass-media, inclusiv prin publicaţii proprii (ziare, reviste, broşuri, cărţi etc), sau prin alte mijloace de informare în masă, asupra punctelor de vedere ale Alianţei Românilor de Pretutindeni şi a activităţii acesteia;
c) colaborarea cu organizaţiile democratice pentru realizarea de acţiuni comune, în conformitate cu principiile, scopurile şi obiectivele Alianţei Românilor de Pretutindeni;
d) organizarea de manifestări - dezbateri, simpozioane, conferinţe, dialoguri publice - cu caracter de cunoaştere a principiilor democraţiei, a legilor economice şi sociale, precum şi a mijloacelor de acţiune privind transformarea societăţii româneşti;
e) organizarea de acţiuni de sensibilizare a instituţiilor şi a opiniei publice, acţiuni de protest (declaraţii, petiţii, pichetări, marşuri, mitinguri etc) în cazul în care sunt încălcate drepturile fundamentale ale omului, principiile şi normele democraţiei sau ale statului de drept;
f) implicarea, cu acordul Consiliului Director, în proiecte şi acţiuni care vizează realizarea obiectivelor Alianţei Românilor de Pretutindeni.
Alianţa Românilor de Pretutindeni îşi poate stabili şi alte mijloace de acţiune, în măsura în care acestea se încadrează în realizarea scopurile sale.

Cap. III - Patrimoniul alianței

Art. 11 Patrimoniul alianței se poate constitui din bunuri mobile şi imobile, cotizaţii, donaţii, subscripţii, contribuţii, sponsorizări, fonduri provenite din partea unor persoane fizice, organisme şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi din venituri realizate din activităţi proprii.
Patrimoniul va fi folosit numai pentru realizarea scopurilor alianței.

Capitolul IV – Membrii Alianţei Românilor de Pretutindeni

Art. 12 Membrii Alianţei Românilor de Pretutindeni sunt:
a) membri fondatori;
b) membri activi;
c) membri susţinători.
Art.13 Pot deveni membri ai alianței toţi cei care aderă la Carta, Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Alianţei Românilor de Pretutindeni. Membrii altor formaţiuni şi asociaţii cu scopuri asemănătoare pot face parte din Alianţa Românilor de Pretutindeni.
Art. 14 Aderarea se face prin opţiune individuală, prin completarea, pe proprie răspundere, a unei cereri de înscriere tipizate, care se aprobă de conducerea sucursalei (filialei), potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Art.15 (1) Calitatea de membru, indiferent de categoria din care face parte, se pierde:
a) prin renunţare în scris;
b) prin excludere, pentru încălcări grave ale Statutui, regulamentelor de organizare şi funcţionare şi hotărârilor organelor de conducere;
c) din alte cauze obiective (starea de sănătate etc).
(2) Membrii care renunţă la această calitate sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile scadente faţă de Alianţa Românilor de Pretutindeni.
Art.16 Membrii Alianţei Românilor de Pretutindeni au următoarele drepturi:
a) dreptul de a fi informaţi în legătură cu activitatea Alianţei Românilor de Pretutindeni şi acţiunile acesteia;
b) dreptul la iniţiativă, putând propune spre aprobarea sucursalelor (filialelor), Adunării Generale (Consiliului Naţional) sau Consiliului Director proiecte privitoare la activitatea Alianţei Românilor de Pretutindeni;
c) dreptul de a participa la acţiunile organizate de Alianţa Românilor de Pretutindeni;
d) dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere;
e) dreptul de a fi apăraţi împotriva abuzurilor autorităţilor şi persecuţiilor politice, precum şi în alte situaţii deosebite.
Art. 17 Membrii Alianţei Românilor de Pretutindeni au următoarele obligaţii:
a) să respecte Statutul, regulamentele şi principiile alianței;
b) să acţioneze în vederea realizării scopurilor Alianţei Românilor de Pretutindeni;
c) să plătească la timp cotizaţia, suma minimă fiind fixată prin Regulament;
d) să respecte hotărârile organelor de conducere.
Art. 18 În cazul încălcării prevederilor Statutului, a regulamentelor sau a hotărârilor organelor de conducere de către membrii Alianţei Românilor de Pretutindeni, aceştia pot fi sancţionaţi cu avertisment, suspendare pe o perioadă determinată sau excludere, la propunerea Consiliului Director teritorial, cu avizul Senatului şi cu aprobarea Consiliului Director al alianței.
Art. 19 (1) Împotriva sancţiunii se poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia.
(2) Contestarea deciziilor de sancţionare emise de consiliile directoare locale va fi soluţionată de Consiliul Director al ARP în termen de 15 zile.

Cap. V - Organizarea şi funcţionarea

Art. 20 Organele de conducere, control şi mediere ale A. R. P. la nivel naţional sunt:
- Adunarea Generală (Consiliul Naţional)
- Consiliul Director
- Senatul
- Comisia de Cenzori.
- Comisia de Validare şi Analiză a Contestaţiilor.
Odată la trei ani, Adunarea Generală anuală se desfăşoară în cadrul Congresului Alianţei Românilor de Pretutindeni.
Art. 21 (1) Adunarea Generală (Consiliul Naţional) este organul colectiv de conducere al alianței.
(2) La Adunarea Generală (Consiliul Naţional) participă, cu drept de vot, preşedinţii tuturor sucursalelor (filialelor), membrii Consiliului Director şi ai Senatului, precum şi reprezentanţii grupurilor de tineret.
(3) Adunarea Generală (Consiliul Naţional) se întruneşte odata pe an, în şedinţă ordinară, precum şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare.
(4) Regulile privind convocarea adunărilor generale, ordinare sau extraordinare, precum şi cvorumul şi majorităţile necesare pentru adoptarea deciziilor se stabilesc prin Regulament.
(5) Adunarea Generală (Consiliul Naţional) are următoarele atribuţii şi competenţe :
a) analizează şi validează activitatea Alianţei Românilor de Pretutindeni din ultimul an, inclusiv a structurilor de conducere, pe baza rapoartelor întocmite de Consiliul Director şi de Comisia de Cenzori;
b) stabileşte strategia şi obiectivele Alianţei Românilor de Pretutindeni pe termen scurt şi mediu;
c) hotărăşte asupra propunerilor de modificare a Statutului, atunci când aceasta se impune;
d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil;
e) alege Consiliul Director;
f) poate delega, temporar, anumite competenţe către Consiliul Director;
g) decide, dacă este cazul, dizolvarea şi lichidare alianței, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute prin lege.
Art. 22 (1) Consiliul Director este organul de conducere curentă, asigurând conducerea operativă a Alianţei Românilor de Pretutindeni şi asigurând punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale (Consiliului Naţional). El se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau de câte ori este nevoie. Preşedinţii sau membrii desemnaţi ai sucursalelor (filialelor) din ţară, precum şi membrii Senatului, pot participa de drept la oricare din şedinţele Consiliului Director.
(2) Consiliul Director este ales de Adunarea Generală (Consiliul Naţional) desfăşurată în cadrul Congresului, o dată la șapte ani.
(3) Consiliul Director este alcătuit din Preşedintele Alianţei Românilor de Pretutindeni, patru vicepreşedinţi, un secretar executiv şi 17 membri, precum şi până la 6 membri supleanţi aleşi de Adunarea Generală (Consiliul Naţional) desfăşurată în cadrul Congresului.
(4) În prima şedinţă de după alegerea sa, Consiliul Director, Senatul şi preşedinţii sucursalelor (filialelor) aleg, dintre membrii Consiliului Director, preşedintele şi vicepreşedinţii Alianţei Românilor de Pretutindeni, precum şi secretarul executiv. Alegerea devine valabilă după ratificarea ei de către Adunarea Generală (Consiliul Naţional). Revocarea acestora din diferite motive - indisponibilitate sau inactivitate prelungită în mod nejustificat - se poate face numai în cadrul Adunării Generale (Consiliului Naţional).
(5) Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea executivă a Alianţei Românilor de Pretutindeni în intervalul dintre întrunirile Adunării Generale (Consiliului Naţional);
b) alege, dintre membrii săi, Comisia de Validare şi Analiză a Contestaţiilor, formată din 3-5 membri;
c) ia deciziile tactice pentru perioada până la următoarea reuniune;
d) exprimă puncte de vedere ale Alianţei Românilor de Pretutindeni, în limita domeniului de activitate al acesteia;
e) coordonează activitatea sucursalelor (filialelor), aprobă înfiinţarea de noi sucursale (filiale) şi hotărăşte dizolvarea sucursalelor (filialelor), în condiţiile stabilite de Regulament;
f) prezintă Adunării Generale (Consiliului Naţional) raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală, pentru anul anterior, proiectul de venituri şi cheltuieli şi programele Alianţei Românilor de Pretutindeni pentru anul următor;
g) aprobă organizarea şi politica de personal a alianței;
h) încheie acte juridice în numele şi pe seama alianței;
i) hotărăşte asupra schimbării sediului alianței;
j) adoptă şi modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Alianţei Românilor de Pretutindeni;
k) aprobă anual raportul Comisiei de cenzori;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, Statut sau de Adunarea Generală (Consiliul Naţional).
Art. 23 (1) Senatul Alianţei Românilor de Pretutindeni este un organ de conducere la nivel naţional, cu rol de reprezentare, mediere şi reflecţie. Acesta este format din 15-20 de membri ai Alianţei Românilor de Pretutindeni, personalităţi ale vieţii publice, precum şi persoane care au avut o activitate remarcabilă în cadrul Alianţei Românilor de Pretutindeni.
(2) Senatul se constituie pe baza propunerilor venite din partea Consiliului Director şi sucursalelor (filialelor), prin consimţământul celor propuşi şi prin votarea acestora de către Adunarea Generală (Consiliul Naţional) - pentru alegerea unor noi membri, sau ori de câte ori se impune aceasta sau de către Congresul ARP - pentru reconfigurarea întregii componenţe.
Membrii Senatului Alianţei Românilor de Pretutindeni au următoarele atribuţii şi competenţe:
a) Consiliază organele de conducere ale Alianţei Românilor de Pretutindeni, la solicitarea acestora, în legătură cu strategia şi programele asociaţiei, făcând propuneri de soluţionare a problemelor cu care se confruntă societatea românescă;
b) Reprezintă şi susţin în mod constant poziţiile şi demersurile Alianţei Românilor de Pretutindeni, contribuind în mod favorabil la imaginea şi interesul organizaţiei;
c) Reprezintă Alianţa Românilor de Pretutindeni, în cazul delegării acestei atribuţii de către Preşedinte sau Consiliul Director, în raporturile cu presa, autorităţile, organizaţiile politice, civice şi profesionale, cât şi cu alte persoane fizice sau juridice;
d) Monitorizează respectarea principiilor Statutului şi regulamentelor Alianţei Românilor de Pretutindeni de către sucursalele (filialele) sau membrii alianței, analizează cazurile de încălcare a acestor principii şi, în funcţie de gravitatea situaţiei, poate propune Consiliului Director sancţionarea membrilor ARP, fie că aceştia deţin sau nu o funcţie de conducere;
e) Participă, cu drept de vot, la întrunirile Consiliului Director;
f) Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin Statut, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare sau de către Adunarea Generală (Consiliul Naţional).
Art.24 (1) Comisia de cenzori, formată din trei membri aleşi de Adunarea Generală (Consiliul Naţional) desfăşurată în cadrul Congresului, asigură controlul financiar intern al Alianţei Românilor de Pretutindeni.
(2)Comisia de cenzori îşi alege un preşedinte, dintre membrii acesteia.
(3) Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
a) urmăreşte periodic corectitudinea şi legalitatea operaţiunilor financiar-contabile efectuate prin structurile executorii, atât la nivel central, cât şi la nivelul sucursalelor (filialelor);
b) verifică şi validează activitatea financiar-contabilă şi modul în care este administrat patrimoniul Alianţei Românilor de Pretutindeni pentru intervalul dintre două adunări generale;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, Statut sau stabilite de Adunarea Generală (Consiliul Naţional).
Art.25 (1) Preşedintele Alianţei Românilor de Pretutindeni, iar în lipsa acestuia unul dintre vicepreşedinţii delegat de acesta, reprezintă Alianţa Românilor de Pretutindeni în raporturile cu terţii.
(2) Numai Preşedintele sau vicepreşedintele delegat de acesta are dreptul să semneze documentele care angajează Alianţa Românilor de Pretutindeni şi bunurile acesteia.
Art.26 Vicepreşedinţii Alianţei Românilor de Pretutindeni au responsabilitatea coordonării celor trei fluxuri ale activităţii civice – atitudine civică, educaţie civică şi asistenţă – cât şi coordonarea activităţilor organizatorice ale Alianţei Românilor de Pretutindeni la nivel naţional, internațional şi local.
Art. 27 Comisia de Validare şi Analiză a Contestaţiilor este formată din 3-5 membri aleşi de Consiliul Director din rândul membrilor săi şi are următoarele atribuţii:
a) validează calitatea de membru al Alianţei Românilor de Pretutindeni, în urma contestaţiilor sau prin autosesizare, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Alianţei Românilor de pretutindeni;
b) validează alegerile la nivelul sucursalelor (filialelor) judeţene şi locale în urma contestaţiilor sau prin autosesizare, pe baza proceselor verbale şi a evidenţei membrilor;
c) analizează contestaţiile primite, referitoare la modul de funcţionare a sucursalelor (filialelor) şi face propuneri de soluţionare către Senatul ARP.
Art. 28 Regulile privind cvorumul organelor de conducere, control şi mediere şi majorităţile necesare adoptării hotărârilor se stabilesc prin Regulament.
Art. 29 Organele de conducere din teritoriu sunt:
a) Adunarea Generală a sucursalei (filialei) (Consiliul judeţean sau local);
b) Consiliul Director al sucursalei (filialei) format din preşedinte, doi vicepreşedinţi şi 5-9 membri.
Atribuţiile şi modul de funcţionare ale acestora sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ALIANȚEI
Art.30.Veniturile și cheltuielile alianței: (1).Veniturile alianței provin din:
-dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;
-dividentele societăților comerciale înființate de alianță;
-venituri realizate din activități economice directe;
-donații, sponsorizări sau logate;
-resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
-alte venituri prevăzute de lege sau prin statut.
Art.31.(1).Alianța poate înființa societăți comerciale ale căror dividente, dacă nu se reinvestesc în aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
(2). Alianța poate desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și au legătura strânsă cu scopul principal al ei.
Art.32.(1). Principalele cheltuieli ale alianței sunt:
-salarii și adaosuri la salarii;
-procurări de rechizite și imprimante pentru birou;
-chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
-cazare, masă, transport;
-apă, canal, salubritate;
-energie electrică, termică și gaze naturale;
-alte cheltuieli.
(2). Cheltuielile se efectuează potrivit bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director.
(3). Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
(4). Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificații și alte asemenea din disponibilitățile existente.
Art.33. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1.01 și se încheie la data de 31.12 ale fiecărui an.

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ALIANȚEI

Art.34. Dizolvare și lichidare Alianța Românilor de Pretutindeni se va dizolva: I. De drept prin:
-realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost construită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce, schimbarea acestui scop.
II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
-scopul sau activitatea alianței a devenit ilicită sau contrară ordinei publice;
-realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrară ordinii publice;
-urmărește alt scop decât pentru care s-a constituit; a devenit insolventă;
III. În situația imposibilității constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul alianței, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Consiliului director trebuia constituit.
IV. În alte situații prevăzute de lege.
Art.35.(1). În cazul dizolvării alianței, lichidatorii se numesc de instanța judecătorească.
(2). Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.
(3). Lichidatorii la intrarea în funcție efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului.
(4). Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale alianței și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5). Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Art.36.(1). Lichidatorii au obligația de a confirma operațiunile juridice în curs de a încasa creanțele, de a plăti creditorii, iar dacă numeralul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.
Cap. VI - Dispoziţii finale
Art. 37 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 26/2000, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr.246/2005 cu prevederile Codului civil precum şi cu prevederile altor legi care reglementează raporturile juridice de drept privat.
NOTĂ. Prezentul Statut a fost adoptat de către membrii de constituire al Alianţei Românilor de Pretutindeni desfăşurat astăzi 17 ianuarie 2012 în Piața publică din Târgu Jiu.ULTIMILE ŞTIRI